منبع:Website managerParsianmehr Software Developmentkarunair.ir5/22/2019 7:48:18 PMfaبيست و نهمين گرد همايي معاونين عمليات فني و ايمني1397/04/31http://www.karunair.ir/fa/News/item/خبرنامه/119/بيست و نهمين گرد همايي معاونين عمليات فني و ايمني1397/04/31معارفه و توديع 1397/04/04http://www.karunair.ir/fa/News/item/خبرنامه/118/معارفه و توديع 1397/04/04خبر1397/03/23http://www.karunair.ir/fa/News/item/خبرنامه/117/خبر1397/03/23مراسم تشیع 1397/03/21http://www.karunair.ir/fa/News/item/خبرنامه/116/مراسم تشیع 1397/03/21تعطیلی چندساعته فرودگاه ها1397/03/13http://www.karunair.ir/fa/News/item/خبرنامه/115/تعطیلی چندساعته فرودگاه ها1397/03/13روز جهانی مهماندار گرامی باد1397/03/10http://www.karunair.ir/fa/News/item/خبرنامه/114/روز جهانی مهماندار گرامی باد1397/03/10خبر1397/02/29http://www.karunair.ir/fa/News/item/خبرنامه/112/خبر1397/02/29اطلاعیه 1397/02/26http://www.karunair.ir/fa/News/item/خبرنامه/111/اطلاعیه 1397/02/26مراسم تجلیل از امام جماعت 1397/01/29http://www.karunair.ir/fa/News/item/خبرنامه/110/مراسم تجلیل از امام جماعت 1397/01/29برقراری مسیرجدیدپروازی1397/01/29http://www.karunair.ir/fa/News/item/خبرنامه/109/برقراری مسیرجدیدپروازی1397/01/29جلسه صبحانه كاري مديران عامل محترم شركتهاي هواپيمايي1396/10/27http://www.karunair.ir/fa/News/item/خبرنامه/108/جلسه صبحانه كاري مديران عامل محترم شركتهاي هواپيمايي1396/10/27روزجهاني هواپيمايي1396/09/14http://www.karunair.ir/fa/News/item/خبرنامه/107/روزجهاني هواپيمايي1396/09/14خبر1396/07/14http://www.karunair.ir/fa/News/item/خبرنامه/106/خبر1396/07/14اطلاعيه 1396/07/05http://www.karunair.ir/fa/News/item/خبرنامه/105/اطلاعيه 1396/07/05مراسم اهداء هدايا ( رمضان 1438 – خرداد 96)1396/04/04http://www.karunair.ir/fa/News/item/خبرنامه/104/مراسم اهداء هدايا ( رمضان 1438 – خرداد 96)1396/04/04برقراري مسير جديد پروازي1396/04/03http://www.karunair.ir/fa/News/item/خبرنامه/103/برقراري مسير جديد پروازي1396/04/03افتتاح دفتر فروش شركت هواپيمايي نفت1396/03/17http://www.karunair.ir/fa/News/item/خبرنامه/102/افتتاح دفتر فروش شركت هواپيمايي نفت1396/03/17برقراري مسير جديد پروازي1396/02/16http://www.karunair.ir/fa/News/item/خبرنامه/101/برقراري مسير جديد پروازي1396/02/16برقراري مسير جديد پروازي1396/02/16http://www.karunair.ir/fa/News/item/خبرنامه/100/برقراري مسير جديد پروازي1396/02/16برقراري مسير جديد پروازي1396/02/16http://www.karunair.ir/fa/News/item/خبرنامه/99/برقراري مسير جديد پروازي1396/02/16